Політика що до обробки персональних даних
Я, фізична особа, підтверджую, що є власником вказаних у цій Заявці персональних даних і надана мною інформація є точною й достовірною.

Заповнюючи цю Заявку, надаю АТ «Кредитвест Банк», адреса місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1» код ЄДРПОУ 34575675 (надалі – Банк) згоду на здійснення без обмежень будь-яких дій щодо обробки моїх персональних даних з метою направлення мені інформаційних, рекламних повідомлень та пропозицій щодо послуг Банку і його партнерів, а також з метою попереднього розгляду Банком питання щодо можливості надання мені інших банківських послуг і укладення відповідних договорів.

При цьому Банк уповноважується здійснювати обробку персональних даних в обсязі інформації, що була вказано мною в цій Заявці, буде отримана Банком від мене особисто, від моїх представників, від третіх осіб (у т.ч. роботодавців, бюро кредитних історій) або отримана із загальнодоступних джерел, змінювати/доповнювати мої персональні дані за інформацією третіх осіб, звертатися до третіх осіб для їх перевірки.

Без отримання додаткової письмової згоди та окремого повідомлення, я надаю Банку згоду:

- на передачу моїх персональних даних особам, що надають Банку послуги з організації;
- телефонних дзвінків, відправлень SMS-повідомлень, відправлень електронною поштою;
- інформаційних, рекламних повідомлень та пропозицій щодо послуг Банку та партнерів Банку;
- телефонувати мені, направляти мені SMS – повідомлення з пропозиціями та іншою;
- інформацією Банку на зазначений у Заявці номер мобільного телефону;
- здійснювати аналіз і перевірку наданої мною інформації, у тому числі передавати мої;
- персональні дані до бюро кредитних історій для отримання і перевірки Банком моєї кредитної історії;
- особам, що надають Банку послуги зі зберігання клієнтських документів, створення та зберігання їх електронних копій (архівів, баз даних), а також особам, що надають послуги, забезпечують іншу діяльність Банку, що не суперечить законодавству України.

Надаючи Банку Згоду на вищезазначених умовах, я усвідомлюю та погоджуюсь, що обробка моїх персональних даних може здійснюватися, зокрема, із використанням різних засобів зв'язку, мережі Інтернет. Усвідомлюю, що направлена (передана) таким способом інформація може стати доступною третім особам, та звільняю Банк від пов'язаної із цим відповідальності (крім випадків, коли розкриття інформації відбулося в результаті протиправних дій Банку).

З урахуванням умов цієї Згоди, засвідчую, що я усвідомлюю склад та зміст моїх персональних даних, що збираються Банком після заповнення мною цієї Заявки, про мету збору моїх персональних даних та про осіб, яким передаються мої персональні дані, а також ознайомлений на сайті Банку (www.creditwest.ua.) з повідомленням Банку про порядок обробки персональних даних клієнтів, про права суб'єктів персональних даних, передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

Підтверджую, що згода на обробку моїх персональних даних з визначеною в цій Заявці метою є безумовною та не обмеженою строком дії, в тому числі ця згода залишається чинною у випадку, якщо зі мною не буде укладений договір і мені не буде надано одну з послуг банку.


I, the individual, confirm that I own the personal data specified in this Application and the information provided by me is accurate and reliable.

By filling this application, I give to the Joint Stock Company "Creditwest Bank", address: 01030, Kiev, street. Leontovicha 4, letter «A,A1» the code of the Unified State Register of Deputies 34575675 (the Bank) agrees to carry out without limitation any actions regarding the processing of my personal data in order to send me information, promotional messages and offers regarding the services of the Bank and its partners, as well as for the purpose of preliminary consideration by the Bank the question of the possibility of providing me with other banking services and concluding the relevant contracts.

At the same time, the Bank is authorized to process personal data in the amount of information indicated by me in this Application, will be received by the Bank from me personally, from my representatives, from third parties (including employers, the credit history bureau) or received from the public sources, modify / supplement my personal data with the information of third parties, to contact third parties for their verification.

Without obtaining additional written consent and a separate notice, I give consent to the Bank:

- for the transfer of my personal data to persons providing the Bank with services for organizing telephone calls, sending SMS messages, sending e-mail information, promotional messages and offers on services of the Bank and the Bank's partners;
- call me, send me SMS;
- a message with offers and other information of the Bank on the mobile phone number indicated in the Application;
- to perform analysis and verification of the information provided by me, including transfer of my personal data to the credit history bureau for receipt and verification by the Bank of my credit history;
- persons providing the Bank with services in storage of client documents, creation and storage of their electronic copies (archives, databases), as well as persons providing services / providing other activities of the Bank, which is not in conflict with the legislation of Ukraine.

By giving the consent of the Bank on the above terms, I understand and agree that processing of my personal data may be carried out, in particular, using different means of communication, the Internet. I understand that the information sent (forwarded) in this way may become available to third parties, and release the Bank from the related liability (except when the disclosure has occurred as a result of the Bank's unlawful actions).

Subject to the terms of this Agreement, I certify that I am aware of the composition and content of my personal data collected by the Bank after completing this application, the purpose of collecting my personal data and of the persons to whom my personal data are transferred, as well as familiarized with the Bank's website ( www.creditwest.ua.) with the Bank's notice on the processing of personal data of clients, on the rights of the subjects of personal data, provided by the Law of Ukraine "On Protection of Personal Data".
I confirm that consent to the processing of my personal data with the purpose specified in this Application is unconditional and unlimited, including this agreement remains valid if I do not have a contract and I will not be given one of the services of the bank.